Nieuwsbrief OBV 2019.001

NIEUWSBRIEF   OBV 2019.1     20 JANUARI 2019

 

Via de nieuwsbrieven informeren wij onze leden over relevante ontwikkelingen, data en andere wetenswaardigheden die van belang zijn. Mocht u zelf informatie hebben die u wilt toevoegen aan een volgende nieuwsbrief dan kunt u dit doorgeven via info@onderwijsbestuurdersvereniging.nl .

 1. Data

In het voorjaar kent de vereniging de volgende bijeenkomsten. Zet ze vast in uw agenda.

 • Woensdag 6 maart  13.00-14.30 uur        Bestuursvergadering OBV
 • Dinsdag 7 mei         13.00-14.30 uur        Bestuursvergadering OBV
 • Donderdag 6 juni      9.30-11.00 uur         Lezing
 •                                 11.00-12.30 uur         Algemene Leden Vergadering OBV
 •                                 12.30-17.00 uur         ALV VO-Raad

De thema’s van de twee ledenbijeenkomsten/lezing betreffen Governance (relatie RvT-CvB) en Professionalisering Bestuurders. In een later stadium bepalen we welk onderwerp op welke datum wordt gepland.

 

 1. ALV 28 november 2018

Op de ALV opende de voorzitter met een verhaal over het belang van een vereniging van en voor bestuurders. Ook sprak hij over het begrip vertrouwen in relatie tot de onderliggende waarden van betrouwbaarheid, eerlijkheid en competentie. Op de website is de TedX te zien die is getoond. Op de agenda van de vergadering stond de voortgang van de fusie met de beroepsvereniging voor bestuurders in het PO, de voortgang van de cao voor bestuurders en het onderwerp Professionalisering. Nadat in het voorjaar van 2018 in samenwerking tussen OBV, BvPO en VO-Academie een professionaliseringsagenda is gemaakt werd een presentatie verzorgd door de NVZD (Nederlandse Vereniging van Zorg Bestuurders) over de wijze waarop zij ondersteuning biedt aan de professionalisering van bestuurders en op welke wijze zij als sector verantwoording aflegt over de wijze waarop bestuurders zich professionaliseren. Verder werd op de vergadering de realisatie, begroting en contributie besproken en is de contributie voor 2019 vastgesteld op 150 euro per lid. Tevens is afgesproken dat de leden actief hun collega’s benaderen om lid te worden van de OBV om zo meer invloed te kunnen hebben als vereniging. Inmiddels hebben zich 11 nieuwe leden gemeld.

 1. CAO voor bestuurders in het VO

In december 2018 is er een onderhandelaarsakkoord afgesloten tussen de VTOI-NVTK en de Onderwijs Bestuurdersvereniging Voortgezet Onderwijs (OBV). De leden van beide verenigingen, hebben zich in december achter het akkoord geschaard, waarmee het onderhandelaarsakkoord is omgezet naar een definitief akkoord!

Afspraken

De cao-partijen zijn tot de volgende afspraken gekomen:

 • De CAO Bestuurders VO 2018 – 2019 geldt met terugwerkende kracht vanaf 1 juni 2018 en heeft een looptijd tot 1 november 2019
 • de salarissen worden met terugwerkende kracht tot 1 juni 2018 verhoogd met 2,35%, mits de WNT normen OCW-sectoren niet worden overschreden;
 • de salarissen worden per 1 januari 2019 met 1,4% verhoogd, mits de WNT normen OCW-sectoren niet worden overschreden;
 • in december 2018 wordt een eenmalige uitkering van 1 procent uitbetaald conform de berekeningswijze van de reguliere cao VO; mits de WNT normen OCW-sectoren niet worden overschreden;
 • Er zullen de noodzakelijke tekstuele aanpassingen in de cao worden aangebracht ter bevordering van een eenduidige interpretatie van de cao-bepalingen.

Cao-teksten

De definitieve teksten van de cao zullen binnenkort worden gepubliceerd op onze website. Bijgaand wel al de nieuwe salaristabellen.

Administratiekantoren

De VTOI-NVTK heeft in december de administratiekantoren verzocht de salarisverhoging over 2018 en de eenmalige uitkering al in december te verwerken. De wijze waarop is afhankelijk van de afspraken die er tussen de organisatie en het administratiekantoor zijn gemaakt.

 1. Vanuit het bestuur

Per 1 maart 2019 treedt dhr. Anne Hoekstra terug als bestuurslid van de OBV. Zijn overige werkzaamheden laten een actief lidmaatschap niet meer toe. Anne is vanaf het begin van de oprichting van de vereniging in 2012 actief en heeft met name de arbeidsvoorwaarden-onderhandelingen voor zijn rekening genomen. Tevens was hij penningmeester. Het bestuur dankt hem voor zijn inzet de afgelopen jaren. Wij zullen Anne blijven ontmoeten omdat hij natuurlijk lid blijft van de vereniging. Gezien de voorgenomen fusie met BvPO per komend schooljaar heeft het bestuur besloten geen uitbreiding van het bestuur te zoeken.

 

Voor vragen naar aanleiding van deze nieuwsbrief kunt u zich wenden tot de OBV via ons mailadres info@onderwijsbestuurdersvereniging.nl . Nadere informatie is ook te vinden op de website www.onderwijsbestuurdersvereniging.nl .