Geschillen

In een CAO-overeenkomst kunnen partijen overeenkomen dat zij geschillen moeten voorleggen aan een geschillencommissie. Deze bepaling geldt evenwel alleen voor partijen die de overeenkomst hebben gesloten/ondertekend c.q. aangesloten zijn bij deze partijen die de overeenkomst hebben gesloten/ondertekend. Als een CAO met een dergelijke bepaling aan de Minister van Sociale Zaken wordt voorgelegd om Algemeen Verbindend te Verklaren dan zal bij een AVV deze specifieke bepaling daarvan zijn uitgesloten.

Geschillen Bestuurder en Raad van Toezicht

Er is een geschillencommissie bestuurders-VO. Deze commissie kent een representant vanuit de OBV en de VTOI-NVTK en doet een niet-bindend advies. De rechterlijke route blijft open staan aan partijen.

Er zijn TWEE typen geschillen die in deze commissie kunnen worden voorgebracht maar die dekken veel in de praktijk; zie artikel 2 Reglement geschillen VO:
1. geschillen die de onderlinge verstandhouding kunnen schaden;
2. geschillen die betrekking hebben op de uitleg van de CAO.

Hogere rechtswetenschappen
Er kunnen tussen bestuurders en toezichthouders ook andere geschillen zijn, zoals geschillen over de interpretatie van onderwijswetten die de onderlinge verstandhouding niet schaden of arbeidsrechtelijke disputen die niet voortvloeien uit een bepaalde uitleg van de CAO. Die geschillen zullen NIET door de commissie in behandeling worden genomen.