CAO-akkoord 2017

De VTOI en de OBV hebben op 28 december 2016 een onderhandelaarsakkoord bereikt over een CAO met een looptijd van 1 januari 2017 tot 1 januari 2018.

Evenals vorige jaren is het onderhandelaarsakkoord direct vertaald tot een volledig vernieuwde CAO-tekst. Hieronder vindt u de belangrijkste wijzigingen. De volledige tekst kunt u hier downloaden.

Hierbij legt het bestuur van OBV dit akkoord met een positief advies voor aan haar leden. Graag vernemen we van u of u zich in dit akkoord kunt vinden.

We verzoeken u uw reactie uiterlijk 20 januari 2017 te sturen naar de OBV door hieronder een keuze te maken.

* Als u akkoord bent, klikt u op WEL AKKOORD, en verzendt u vervolgens het bericht.

* Als u niet akkoord bent, klikt u op NIET AKKOORD, en verzendt u vervolgens het bericht.

Hieronder bespreken we de belangrijkste wijzigingen.

1. Bovenwettelijke WW

De wijziging bestaat uit drie onderdelen.

a. Aanvullende uitkering.
Gedurende de eerste 6 maanden wordt de WW uitkering aangevuld tot 75% en vervolgens gedurende 18 maanden 70% van het ongemaximeerde loon. Voor zover na de bovengenoemde 18 maanden de werknemer recht heeft op WW-uitkering maakt de (gewezen) werknemer aanspraak op aanvulling op de WW-uitkering gemaximeerd op 70% van het maximum van schaal 14 inclusief vakantietoeslag en eindejaarsuitkering.

 b. Reparatie-uitkering.
De reparatie-uitkering gaat in zodra het einde van de WW-uitkering is bereikt. De duur van de reparatie-uitkering is gelijk aan het verschil tussen de duur van de WW-uitkering volgens de WW zoals die luidde op 31 december 2015, en de toegekende duur van de WW-uitkering. De uitkering is maximaal 70% van het maximum van schaal 14 inclusief vakantietoeslag en eindejaarsuitkering.

 c. Aanvullende uitkering.
De werknemer heeft recht op een aansluitende uitkering op de WW-uitkering of de reparatie-uitkering vanaf de leeftijd van 60 jaar. De hoogte van de uitkering bedraagt ten hoogste 186% van het minimumloon per maand.

2. Uitkering bij overlijden.

Nieuw in deze cao is dat er nu een uitkering bij overlijden is opgenomen. Voor het bijzonder onderwijs was er wel recht op een uitkering bij overlijden op basis van het BW, maar dat is beperkt tot één maandsalaris. Voor het openbaar onderwijs was het recht niet afdwingbaar. Met dit artikel is voor nabestaanden van alle werknemers een recht ontstaan op een uitkering gelijk aan drie bruto maandsalarissen aangevuld met de vakantietoeslag.

3. Professionalisering en gesprekkencyclus

Eveneens nieuw in deze cao is dat de werkgever en werknemer jaarlijks een budget overeen komen voor professionele ontwikkeling. Het bijdragen aan de voorwaarden in budget en tijd voor professionalisering is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van bestuurder en werkgever.

4. Inkomensparagraaf

De loonontwikkelingen in de CAO VO tot 1 januari 2018 zullen ook gelden voor de CAO Bestuurders VO ingaande op hetzelfde moment als deze ingaan voor de CAO VO in die periode. De werknemer die op 1 april in dienst is van de werkgever, ontvangt in april 2017 een eenmalige uitkering van € 500,– bruto, naar rato van de betrekkingsomvang.

5. Bezoldiging

De tekst van de cao bestuurders vo 2015-2016 was onduidelijk en gaf regelmatig problemen met de interpretatie, zeker na de publicatie van de Regeling bezoldiging topfunctionarissen OCW-sectoren. Het begrip bezoldiging zoals in de cao bestuurders vo 2015-2016 sluit niet aan bij het begrip zoals dat in de WNT en de regeling OCW is opgenomen. De tekst is daarop nu aangepast zodat de bedragen zoals die zijn opgenomen in de beloningstabel (zie bijlage 1 van de cao bestuurders vo) beter vergelijkbaar zijn met de bedragen die in de bezoldigingstabellen van de regeling OCW. In deze cao bestaat de bezoldiging uit drie onderdelen: beloning (gebaseerd op bruto salaris, vakantie- en eindejaarsuitkering), de pensioenbijdrage (werkgeversdeel) en belastbare onkostenvergoedingen). De bedragen opgenomen in de Regeling bezoldiging topfunctionarissen OCW-sectoren zijn inclusief het werkgeversdeel van de pensioenbijdrage en wijken daarmee sterk af van de bedragen in de beloningstabel zoals opgenomen in deze cao.
Dit betekent dat bovenop de beloning nog het werkgeversdeel van de ABP pensioen premie komt en indien noodzakelijk ter dekking van de werkelijk gemaakte kosten binnen de fiscale wet- regelgeving een belaste onkosten vergoeding, waarbij de leidraad is de kostenvergoeding van andere medewerkers binnen de instelling.

Hieronder drie voorbeelden om bovenstaande nader te duiden. De werkgeversbijdrage pensioen is in alle voorbeelden vanwege de aftopping op 100.000 euro 11.449,20 euro. De bedragen zijn zoals vastgesteld in 2016.

1. De werknemer wordt ingeschaald in B1 op schaalbedrag 104.666 euro. De werknemer komt op basis van de complexiteitpunten terecht in klasse B met een maximum van 117.000 euro. De ruimte voor een belastbare vergoeding bedraagt dan

€ 117.000 – € 104.666- € 11.449,20 = 884,80.

2. De werknemer wordt ingeschaald in B3 op schaalbedrag 133.825 euro. De werknemer komt op basis van de complexiteitpunten terecht in klasse E met een maximum van 152.000 euro. De ruimte voor een belastbare vergoeding bedraagt dan

€ 152.000– € 133.825- € 11.449,20 =  6725,80.

3. De werknemer wordt ingeschaald in B5 op schaalbedrag € 149.917 de werkgevers bijdrage aan het ABP pensioen bedraagt € 11.449,20. De werknemer komt op basis van de complexiteitpunten terecht in klasse G met een maximum van 179.000 euro. De ruimte voor een belastbare vergoeding bedraagt dan

 € 179.000 – € 149.917- € 11.449,20 = 17.633,80.