Nieuwsbrief OBV 2019.001

NIEUWSBRIEF   OBV 2019.1     20 JANUARI 2019

 

Via de nieuwsbrieven informeren wij onze leden over relevante ontwikkelingen, data en andere wetenswaardigheden die van belang zijn. Mocht u zelf informatie hebben die u wilt toevoegen aan een volgende nieuwsbrief dan kunt u dit doorgeven via info@onderwijsbestuurdersvereniging.nl .

 1. Data

In het voorjaar kent de vereniging de volgende bijeenkomsten. Zet ze vast in uw agenda.

 • Woensdag 6 maart  13.00-14.30 uur        Bestuursvergadering OBV
 • Dinsdag 7 mei         13.00-14.30 uur        Bestuursvergadering OBV
 • Donderdag 6 juni      9.30-11.00 uur         Lezing
 •                                 11.00-12.30 uur         Algemene Leden Vergadering OBV
 •                                 12.30-17.00 uur         ALV VO-Raad

De thema’s van de twee ledenbijeenkomsten/lezing betreffen Governance (relatie RvT-CvB) en Professionalisering Bestuurders. In een later stadium bepalen we welk onderwerp op welke datum wordt gepland.

 

 1. ALV 28 november 2018

Op de ALV opende de voorzitter met een verhaal over het belang van een vereniging van en voor bestuurders. Ook sprak hij over het begrip vertrouwen in relatie tot de onderliggende waarden van betrouwbaarheid, eerlijkheid en competentie. Op de website is de TedX te zien die is getoond. Op de agenda van de vergadering stond de voortgang van de fusie met de beroepsvereniging voor bestuurders in het PO, de voortgang van de cao voor bestuurders en het onderwerp Professionalisering. Nadat in het voorjaar van 2018 in samenwerking tussen OBV, BvPO en VO-Academie een professionaliseringsagenda is gemaakt werd een presentatie verzorgd door de NVZD (Nederlandse Vereniging van Zorg Bestuurders) over de wijze waarop zij ondersteuning biedt aan de professionalisering van bestuurders en op welke wijze zij als sector verantwoording aflegt over de wijze waarop bestuurders zich professionaliseren. Verder werd op de vergadering de realisatie, begroting en contributie besproken en is de contributie voor 2019 vastgesteld op 150 euro per lid. Tevens is afgesproken dat de leden actief hun collega’s benaderen om lid te worden van de OBV om zo meer invloed te kunnen hebben als vereniging. Inmiddels hebben zich 11 nieuwe leden gemeld.

 1. CAO voor bestuurders in het VO

In december 2018 is er een onderhandelaarsakkoord afgesloten tussen de VTOI-NVTK en de Onderwijs Bestuurdersvereniging Voortgezet Onderwijs (OBV). De leden van beide verenigingen, hebben zich in december achter het akkoord geschaard, waarmee het onderhandelaarsakkoord is omgezet naar een definitief akkoord!

Afspraken

De cao-partijen zijn tot de volgende afspraken gekomen:

 • De CAO Bestuurders VO 2018 – 2019 geldt met terugwerkende kracht vanaf 1 juni 2018 en heeft een looptijd tot 1 november 2019
 • de salarissen worden met terugwerkende kracht tot 1 juni 2018 verhoogd met 2,35%, mits de WNT normen OCW-sectoren niet worden overschreden;
 • de salarissen worden per 1 januari 2019 met 1,4% verhoogd, mits de WNT normen OCW-sectoren niet worden overschreden;
 • in december 2018 wordt een eenmalige uitkering van 1 procent uitbetaald conform de berekeningswijze van de reguliere cao VO; mits de WNT normen OCW-sectoren niet worden overschreden;
 • Er zullen de noodzakelijke tekstuele aanpassingen in de cao worden aangebracht ter bevordering van een eenduidige interpretatie van de cao-bepalingen.

Cao-teksten

De definitieve teksten van de cao zullen binnenkort worden gepubliceerd op onze website. Bijgaand wel al de nieuwe salaristabellen.

Administratiekantoren

De VTOI-NVTK heeft in december de administratiekantoren verzocht de salarisverhoging over 2018 en de eenmalige uitkering al in december te verwerken. De wijze waarop is afhankelijk van de afspraken die er tussen de organisatie en het administratiekantoor zijn gemaakt.

 1. Vanuit het bestuur

Per 1 maart 2019 treedt dhr. Anne Hoekstra terug als bestuurslid van de OBV. Zijn overige werkzaamheden laten een actief lidmaatschap niet meer toe. Anne is vanaf het begin van de oprichting van de vereniging in 2012 actief en heeft met name de arbeidsvoorwaarden-onderhandelingen voor zijn rekening genomen. Tevens was hij penningmeester. Het bestuur dankt hem voor zijn inzet de afgelopen jaren. Wij zullen Anne blijven ontmoeten omdat hij natuurlijk lid blijft van de vereniging. Gezien de voorgenomen fusie met BvPO per komend schooljaar heeft het bestuur besloten geen uitbreiding van het bestuur te zoeken.

 

Voor vragen naar aanleiding van deze nieuwsbrief kunt u zich wenden tot de OBV via ons mailadres info@onderwijsbestuurdersvereniging.nl . Nadere informatie is ook te vinden op de website www.onderwijsbestuurdersvereniging.nl .

 

Openingsspeech Algemene Leden Vergadering 28 november 2018.

BLOG voorzitter

29 november 2018

 

Naar aanleiding van de openingsspeech bij de najaarsvergadering van 28 november 2018 hierbij de openingstekst

 

Beste Collega’s,

 

Welkom bij deze alv van de onderwijsbestuurdersvereniging. Wederom voor de alv van de vo raad georganiseerd om het makkelijk te maken hierbij aanwezig te zijn. Dit keer hebben we uitsluitend een alv georganiseerd en niet ook een lezing. We zullen de volgende keer weer overwegen dat wel te doen om het zo aantrekkelijker te maken aanwezig te zijn. Ook zijn we druk doende om onze collega’s te benaderen die nog geen lid zijn van de OBV. De vraag is dan waarom hebben we een belangenvertegenwoordiger nodig voor de beroepsgroep als we al de VO raad hebben. Ik denk dat deze vraag een terechte vraag is die wij met elkaar moeten kunnen beantwoorden om het belang duidelijk te maken. Ik wil daar graag even op in gaan:

 

Een belangenorganisatie voor een beroepsgroep is er om de behoefte van de natuurlijke beroepsbeoefenaren te behartigen. Het lijkt wel een vakbond. Maar waarom is dat nodig? Voor ons als bestuurders geldt dat er verschillende redenen zijn om onze belangen te laten behartigen. Dat kun je natuurlijk als individueel bestuurder ook altijd zelf maar collectief kun je meer invloed hebben. Zo kun je op het gebied van arbeidsvoorwaarden, juridische bijstand, Governance en professionalisering belangen gemeenschappelijk laten behartigen. Arbeidsvoorwaarden door het afsluiten van een collectieve arbeidsovereenkomst waarbinnen je afspraken kunt maken met je RvT. Het zorgt voor een meer ordentelijk gesprek met zekerheden, zodat je niet alles zelf hoeft af te spreken maar je richtlijnen hebt. Dat is prettig voor zowel bestuurders als toezichthouders. Je kunt de arbeidsvoorwaardelijke zaken ook landelijk behartigen door met ministerie gesprek te voeren over arbeidsrecht, pensioenen en WNT bijvoorbeeld. Zaken die je alleen niet kunt omdat je de ingangen niet hebt. Een tweede belangrijke reden is de juridische ondersteuning. Dit is een belangrijke bestaansgrond voor de vakbonden. Individuele ondersteuning en ook collectief arbeidsrecht bijvoorbeeld aan leden en als DGO gesprekspartner. Dat laatste hebben wij als bestuurders natuurlijk niet nodig omdat we vaak alleen of met twee in een organisatie werken. Persoonlijke juridische bijstand echter wel. Heeft ieder van ons dat goed geregeld? Op het gebied van Governance gaat het specifiek om onze positie in het bestuurlijk veld, relatie CvB met RvT, een goed samenspel tussen bestuur en toezicht zoals laatst onderzocht door de commissie Grootjen. Daarnaast Governance wetgeving en Governance codes. Hebben wij er al eens over nagedacht dat in de Governance codes van de VO-Raad e.d. onze persoonlijke belangen wel eens zouden kunnen worden geschaad? Ik niet, maar het zou kunnen als de verantwoordelijkheden verschuiven terwijl we wel wettelijk aansprakelijk zijn. Neem als voorbeeld de AVG. Is er iemand geweest die met de wetgever heeft gesproken of het wel moreel is dat de bestuurders persoonlijk aansprakelijk worden gesteld bij een datalek? Tenslotte gaat professionalisering ons allen aan. Om vertrouwen te krijgen van een ander , zegt Onara O’Neill het volgende “filmpje”

Professionalisering is dus mede een antwoord op onze eigen intrinsieke motivatie ons werk goed te doen maar draagt ook bij aan het vertrouwenwekkende beeld dat wij graag uitstralen naar de samenleving. Ik denk daarom dat een beroepsvereniging als de OBV een wezenlijke plek heeft als vertegenwoordiger van de beroepsgroep bestuurders in het onderwijs en roep op om samen te zorgen dat onze collega’s de betekenis hiervan mede gaan inzien en lid worden. Laten we een sterke beroepsgroep worden.

 

Marc Mittelmeijer

Voorzitter a.i.

CAO Bestuurders VO 2018-2019 vastgesteld

CAO Bestuurders VO 2018-2019 vastgesteld

OP 14 december hebben de leden van de OBV en de VTOI ingestemd met het bereikte onderhandelaarsakkoord voor een nieuwe CAO voor bestuurders in het Voortgezet Onderwijs.

In deze CAO is een loonsverhoging afgesproken voor bestuurders van 3,75% over twee jaar. voor de reguliere CAO-VO is dat 4,5% over dezelfde periode. De loonontwikkeling bestaat uit 2,35% loonsverhoging per 1 juni 2018 en 1% eenmalige uitkering in december 2018. Per 1 januari 2019 bedraagt de loonsverhoging 1,4% structureel. De looptijd van de CAO is tot 1 november 2019.

Partijen hebben gekozen voor deze CAO omdat zij tijd willen hebben met elkaar te overleggen over een structurele modernisering van de CAO.

De salarisverhoging over 2018 en de eenmalige uitkering van december kunnen vanaf nu verwerkt worden in de salarisadministratie. De wijze waarop is sterk afhankelijk van de afspraken die binnen de onderwijsinstelling zijn gemaakt. De salarismutaties die betrekking hebben op 2018 kunnen bijvoorbeeld in de vorm van een eenmalige uitkering/nabetaling in deze maand plaatsvinden. Het is daarnaast ook mogelijk om tot medio januari mutaties over 2018 te verwerken waardoor ze fiscaal in 2018 vallen. Ook met betrekking tot de WNT verantwoording tellen deze mutaties dan mee in 2018.

De definitieve cao tekst zal, vanwege de vakantieperiode, begin 2019 worden gepubliceerd. In de bijlage zijn wel alvast de aangepaste salaristabellen opgenomen.
Tot slot wenst het bestuur van de OBV  jullie langs deze weg fijne feestdagen en een gezond 2019!